رونمایی رسمی از فونیکس تیگو 7 پرو مکس
رونمایی رسمی از فونیکس تیگو 7 پرو مکس – چرخان
منبع: https://charkhan.com/154140/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%AA%DB%8C%DA%AF%D9%88-7-%D9%BE%D8%B1%D9%88-%D9%85%DA%A9%D8%B3/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی