رونمایی رسمی از لاماری ایما هیبریدی در نمایشگاه خودروی مشهد
رونمایی رسمی از لاماری ایما هیبریدی در نمایشگاه خودروی مشهد – چرخان

منبع: https://charkhan.com/148777/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D9%87%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی