رونمایی سایپا و ایرانسل از خودروی شاهین متصل
رونمایی سایپا و ایرانسل از خودروی شاهین متصل – چرخان


منبع: https://charkhan.com/130379/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی