زامیاد زاگرس با موتورهای بنزینی و دیزلی وارد بازار ایران می‌شود

زامیاد زاگرس با موتورهای بنزینی و دیزلی وارد بازار ایران می‌شود – چرخان

منبع: https://charkhan.com/128476/%D8%B2%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D9%84/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی