زامیاد کارون به ناوگان حمل و نقل وزارت دفاع افزوده شد

زامیاد کارون به ناوگان حمل و نقل وزارت دفاع افزوده شد – چرخان

منبع: https://charkhan.com/128217/%D8%B2%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی