زمان تولید و عرضه ون زامیاد هامون اعلام شد؛ محصول جدید گروه سایپا
زمان تولید و عرضه ون زامیاد هامون اعلام شد؛ محصول جدید گروه سایپا – چرخان

منبع: https://charkhan.com/142517/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%88%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی