زمان معرفی و عرضه پیکاپ زامیاد صحرا به علت تغییرات فنی و کیفی به تعویق افتاد!
زمان معرفی و عرضه پیکاپ زامیاد صحرا به علت تغییرات فنی و کیفی به تعویق افتاد! – چرخانمنبع: https://charkhan.com/136757/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%BE-%D8%B2%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B9/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی