زوتی DL5 معرفی شد، کراس اوور جدید پارس خودرو
زوتی DL5 معرفی شد، کراس اوور جدید پارس خودرو – چرخانمنبع: https://charkhan.com/145288/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B2%D9%88%D8%AA%DB%8C-dl5-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی