زیر مجموعه دیگری از بی‌وای‌دی اولین خودروی خود را معرفی کرد
زیر مجموعه دیگری از بی‌وای‌دی اولین خودروی خود را معرفی کرد – چرخان

منبع: https://charkhan.com/147744/%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AE/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی