سایپا اطلس همچنان در حال تست دیده شد؛ (تصاویر)
سایپا اطلس همچنان در حال تست دیده شد؛ (تصاویر) – چرخان


منبع: https://charkhan.com/140534/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D8%9B-%D8%AA/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی