سایپا ساینا G جدید با رنگ‌های عجیب در حال حمل دیده شد!
سایپا ساینا G جدید با رنگ‌های عجیب در حال حمل دیده شد! – چرخان


منبع: https://charkhan.com/135435/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7-g-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی