سایپا شاهین دنده ای به سامانه کنترل پایداری مجهز شد؛ کاتالوگ
سایپا شاهین دنده ای به سامانه کنترل پایداری مجهز شد؛ کاتالوگ – چرخان
منبع: https://charkhan.com/147915/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%BE%D8%A7%DB%8C/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی