سایپا شاهین و ایران خودرو تارا در نمایشگاه صنعت خودرو MIMS روسیه حاضر شدند!

سایپا شاهین و ایران خودرو تارا در نمایشگاه صنعت خودرو MIMS روسیه حاضر شدند! – چرخان
منبع: https://charkhan.com/127624/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی