سایپا شاهین GL یا شاهین بدون سانروف وارد بازار شد!

سایپا شاهین GL یا شاهین بدون سانروف وارد بازار شد! – چرخان


منبع: https://charkhan.com/148887/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86-gl-%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%81-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی