سایپا کوییک اتوماتیک در نمایشگاه MIMS AUTOMOBILITY روسیه دیده شد
سایپا کوییک اتوماتیک در نمایشگاه MIMS AUTOMOBILITY روسیه دیده شد – چرخان
منبع: https://charkhan.com/148136/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%DA%A9%D9%88%DB%8C%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-mims-automobility-%D8%B1/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی