سایپا کوییک خودرو خدمت سازمان برق ونزوئلا شد
سایپا کوییک خودرو خدمت سازمان برق ونزوئلا شد – چرخان

منبع: https://charkhan.com/139477/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%DA%A9%D9%88%DB%8C%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%88/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی