سخنگوی دولت: شورای رقابت در تصمیم گیری از دولت مستقل است
سخنگوی دولت: شورای رقابت در تصمیم گیری از دولت مستقل است – چرخانمنبع: https://charkhan.com/146722/%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی