سدان جدید کیا K3 برای جایگزینی با ریو معرفی شد
سدان جدید کیا K3 برای جایگزینی با ریو معرفی شد – چرخان
منبع: https://charkhan.com/147514/%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A7-k3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%DB%8C%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%B1/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی