سرویس خرید اقساطی خودروی نو و دست‌دوم در «کارنامه» فعال شد – جدول وام خرید خودروی کارنامه با تحویل فوری
سرویس خرید اقساطی خودروی نو و دست‌دوم در «کارنامه» فعال شد – جدول وام خرید خودروی کارنامه با تحویل فوری – چرخان

منبع: https://charkhan.com/133293/%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%86%D9%88-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%85/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی