سفر مدیرعامل گروه سایپا به چین جهت توسعه همکاری‌ها همزمان با سفر رییس جمهور
سفر مدیرعامل گروه سایپا به چین جهت توسعه همکاری‌ها همزمان با سفر رییس جمهور – چرخانمنبع: https://charkhan.com/136627/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی