سهند سایپا با لوگو پارس خودرو به نمایش درآمد

سهند سایپا با لوگو پارس خودرو به نمایش درآمد – چرخان


منبع: https://charkhan.com/135537/%D8%B3%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی