سهند پارس خودرو تاییدیه آزمون کنترل پایداری (ESC) را دریافت کرد
سهند پارس خودرو تاییدیه آزمون کنترل پایداری (ESC) را دریافت کرد – چرخان
منبع: https://charkhan.com/149582/%D8%B3%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%BE%D8%A7/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی