سه خودرو برند چینی-آلمانی جتا (JETTA) برای ورود به ایران، ثبت سفارش شدند
سه خودرو برند چینی-آلمانی جتا (JETTA) برای ورود به ایران، ثبت سفارش شدند – چرخان
منبع: https://charkhan.com/138001/%D8%B3%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%AA%D8%A7-jetta-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی