سوزوکی جیمنی در چهار تیپ برای واردات به ایران، ثبت سفارش شد
سوزوکی جیمنی در چهار تیپ برای واردات به ایران، ثبت سفارش شد – چرخان
منبع: https://charkhan.com/145355/%D8%B3%D9%88%D8%B2%D9%88%DA%A9%DB%8C-%D8%AC%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D9%BE-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی