سومین ام جی وارداتی بی ام کارز گروه بهمن مشخص شد؛ ام جی MG GT
سومین ام جی وارداتی بی ام کارز گروه بهمن مشخص شد؛ ام جی MG GT – چرخان

منبع: https://charkhan.com/159110/%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85-%D8%AC%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی