«سیستم همیار راننده در تیگو ۸ پرو مکس: افزایش ایمنی و نجات زندگی»
«سیستم همیار راننده در تیگو ۸ پرو مکس: افزایش ایمنی و نجات زندگی» – چرخان
منبع: https://charkhan.com/149966/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%DA%AF%D9%88-%DB%B8-%D9%BE%D8%B1%D9%88-%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D8%A7/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی