شاسی‌بلند بزرگ و آفرودی مکسوس لینگدی معرفی شد

شاسی‌بلند بزرگ و آفرودی مکسوس لینگدی معرفی شد – چرخان
منبع: https://charkhan.com/128053/%D8%B4%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%88-%D8%A2%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DA%A9%D8%B3%D9%88%D8%B3-%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%AF%DB%8C/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی