شاسی بلند آفرودی جدید هاوال ژیانگ‌لونگ معرفی شد
شاسی بلند آفرودی جدید هاوال ژیانگ‌لونگ معرفی شد – چرخان
منبع: https://charkhan.com/144238/%D8%B4%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84-%DA%98%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D9%88%D9%86/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی