شاسی بلند جدید تانک 400 معرفی شد، رقیبی برای تویوتا
شاسی بلند جدید تانک 400 معرفی شد، رقیبی برای تویوتا – چرخان


منبع: https://charkhan.com/142986/%D8%B4%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%86%DA%A9-400-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D8%8C-%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی