شاسی بلند جدید چری تانسو 06 با ظاهر آفرودی معرفی شد
شاسی بلند جدید چری تانسو 06 با ظاهر آفرودی معرفی شد – چرخان
منبع: https://charkhan.com/145612/%D8%B4%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%86%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88-06-%D8%A8%D8%A7-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%A2%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی