شاسی بلند جذاب جیلی لینک اند کو 08 با 536 اسب بخار قدرت معرفی شد
شاسی بلند جذاب جیلی لینک اند کو 08 با 536 اسب بخار قدرت معرفی شد – چرخان


منبع: https://charkhan.com/142076/%D8%B4%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%88-08-%D8%A8%D8%A7-536-%D8%A7%D8%B3%D8%A8/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی