شایان دیزل اولین کامیونت برقی ایران را در نمایشگاه اصفهان رونمایی کرد
شایان دیزل اولین کامیونت برقی ایران را در نمایشگاه اصفهان رونمایی کرد – چرخان


منبع: https://charkhan.com/152603/%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی