شایان دیزل با محصولات جدید خود در نمایشگاه‌های کرمانشاه و زاهدان
شایان دیزل با محصولات جدید خود در نمایشگاه‌های کرمانشاه و زاهدان – چرخان

منبع: https://charkhan.com/153390/%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی