شرایط فروش کامیون بنز 1924باری و کامیونت آرناپلاس از جانب ایران خودرو دیزل اعلام شد
شرایط فروش کامیون بنز 1924باری و کامیونت آرناپلاس از جانب ایران خودرو دیزل اعلام شد – چرخان

منبع: https://charkhan.com/138919/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%B2-1924%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%A2/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی