شرح وظایف و مسئولیت های مدیر منابع انسانی + میزان حقوق در کشورهای مختلف
شرح وظایف و مسئولیت های مدیر منابع انسانی + میزان حقوق در کشورهای مختلف – چرخان
منبع: https://charkhan.com/148924/%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی