شروع پروژه مرکز «تحقیقات و نوآوری» گروه بهمن با حضور شهردار تهران
شروع پروژه مرکز «تحقیقات و نوآوری» گروه بهمن با حضور شهردار تهران – چرخان

منبع: https://charkhan.com/136316/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی