شورای نگهبان واردات خودروهای دست دوم را تأیید کرد
شورای نگهبان واردات خودروهای دست دوم را تأیید کرد – چرخان
منبع: https://charkhan.com/146147/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B1/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی