صادرات نخستین محموله تارا و دنا به ارمنستان

صادرات نخستین محموله تارا و دنا به ارمنستان – چرخان

منبع: https://charkhan.com/128867/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی