صادرات ۳۵۰۰ دستگاه محصولات ایران‌خودرو به آذربایجان
صادرات ۳۵۰۰ دستگاه محصولات ایران‌خودرو به آذربایجان – چرخانمنبع: https://charkhan.com/131701/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DB%B3%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%AF/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی