صفحه نمایش Apple Car تصاویر متفاوتی را به راننده و مسافر نشان خواهد داد
صفحه نمایش Apple Car تصاویر متفاوتی را به راننده و مسافر نشان خواهد داد – چرخان

منبع: https://charkhan.com/140211/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-apple-car-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی