ضرورت توجه ویژه به جایگاه منابع انسانی در مسیر کیفیت و توسعه محصول
ضرورت توجه ویژه به جایگاه منابع انسانی در مسیر کیفیت و توسعه محصول – چرخانمنبع: https://charkhan.com/137857/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی