طراحی اولین موتور ۱۲ سیلندر در چین
طراحی اولین موتور ۱۲ سیلندر در چین – چرخان
منبع: https://charkhan.com/135844/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B2-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی