طراحی و توسعه در صنعت قطعه سازی مستلزم همکاری با دانش بنیان ها است

عضو
هیأت مدیره انجمن صنفی قطعه‌سازان استان تهران

در پایان خاطرنشان کرد: شرکت های دانش بنیان می توانند با حضور در نمایشگاه ها و
یا از طریق وزارت صمت و سازمان گسترش و نوسازی به صنایع مختلف از جمله صنعت قطعه و
خودرو معرفی شوند تا توانایی این شرکت ها مورد ارزیابی قرار بگیرد و صنایع مختلف
نیز از توامندی آنها بهره مند شوند.


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/652904/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%B2%D9%85-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

به
گزارش خبرخودرو، عضو هیأت مدیره انجمن صنفی قطعه‌سازان استان تهران
طراحی و توسعه در صنعت قطعه سازی را مستلزم همکاری با شرکت های دانش
بنیان دانست و گفت: شرکت های دانش بنیان می توانند با حضور در نمایشگاه ها و یا از
طریق وزارت صمت و سازمان گسترش و نوسازی به صنایع مختلف از جمله صنعت قطعه و خودرو
معرفی شوند تا توانایی این شرکت ها مورد ارزیابی قرار بگیرد و صنایع مختلف نیز از
توامندی آنها بهره مند شوند.

وی با بیان اینکه طراحی و توسعه در
صنعت قطعه سازی مستلزم حضور شرکت های فنی و مهندسی است که تحت عنوان دانش بنیان
معرفی شدند، افزود: این شرکت ها می توانند با حمایت مالی بخش خصوصی درون واحدهای
قطعه سازی شکل بگیرند و یا با حمایت های دولت تاسیس شده و توسعه پیدا کنند.

رزمخواه با اشاره به نحوه همکاری
قطعه سازان با شرکت های دانش بنیان در سالهای اخیر بیان کرد: برخی شرکت های قطعه
سازی با شرکت های دانش بنیان همکاری داشتند اما با توجه به اینکه اغلب شرکت های
دانش بنیان جدید التاسیس و کوچک هستند ارتباط گسترده ای میان صنعت قطعه سازی و
دانش بنیان ها وجود ندارد.

محسن
رزمخواه در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو
با اشاره به نقش شرکت های
دانش بنیان در توسعه صنعت قطعه سازی اظهار داشت: شرکت های دانش بنیان ها می توانند
نقش مهمی در صنعت قطعه سازی ایفا کنند مشروط بر اینکه در مسیر صحیح توسعه صنعت
خودرو حرکت کنند و تحت حمایت های مالی قرار بگیرند. کما اینکه در کشورهای دیگر شرکت
های فنی و مهندسی که در زمینه طراحی و توسعه فعالیت می کنند نقش کلیدی در توسعه
صنایع مختلف از جمله صنعت قطعه و خودرو دارند. لذا امیدواریم در سال جاری با تدوین
برنامه جامعی در جهت حمایت از صنعت قطعه و خودرو اقدامات خوبی در این زمینه صورت
بگیرد.

عضو
هیأت مدیره انجمن صنفی قطعه‌سازان استان تهران

در پاسخ به این سوال که در تولید چه قطعاتی می توان از شرکت های دانش بنیان کمک
گرفت، گفت: شرکت های دانش بنیان قادر به تولید هر قطعه ای از جمله قطعات وارداتی
هستند اما به شرط آنکه به این حوزه علاقه مند باشند و تحت حمایت های مالی و فنی
قرار بگیرند.

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی