طرح بازدید رایگان پیش از نوروز، ویژه خودروهای وارداتی رنو
طرح بازدید رایگان پیش از نوروز، ویژه خودروهای وارداتی رنو – چرخانمنبع: https://charkhan.com/158279/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AE%D9%88/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی