طرح فروش ویژه ب ام و و مینی بصورت نقد و اقساط در نمایندگی پرشیا خودرو ۱۰۲ شریعتی
طرح فروش ویژه ب ام و و مینی بصورت نقد و اقساط در نمایندگی پرشیا خودرو ۱۰۲ شریعتی – چرخانمنبع: https://charkhan.com/145333/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8-%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D9%88-%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%82/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی