طرح فروش ویژه رینگ، تایر و باتری با 5 تا 50 درصد تخفیف توسط پرشیا خودرو
طرح فروش ویژه رینگ، تایر و باتری با 5 تا 50 درصد تخفیف توسط پرشیا خودرو – چرخانمنبع: https://charkhan.com/133915/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-5-%D8%AA%D8%A7-50-%D8%AF/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی