عبور تولید پارس خودرو از مرز ۹۰ هزار دستگاه
عبور تولید پارس خودرو از مرز ۹۰ هزار دستگاه – چرخان

منبع: https://charkhan.com/133058/%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%DB%B9%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی