عجیب ولی واقعی؛ 207i تیپ 5 با داشبورد و تجهیزات 206 تیپ 2؛ محصول جدید ایران خودرو!
عجیب ولی واقعی؛ 207i تیپ 5 با داشبورد و تجهیزات 206 تیپ 2؛ محصول جدید ایران خودرو! – چرخانمنبع: https://charkhan.com/136799/%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%9B-207i-%D8%AA%DB%8C%D9%BE-5-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی