عرضه اقساطی تیگارد X35 با تحویل 90 روزه
عرضه اقساطی تیگارد X35 با تحویل 90 روزه – چرخان
منبع: https://charkhan.com/156621/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-x35-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-90-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی