عرضه خودروهای بهمن موتور در طرح حمایت از خانواده و جایگزینی خودروهای فرسوده
عرضه خودروهای بهمن موتور در طرح حمایت از خانواده و جایگزینی خودروهای فرسوده – چرخانمنبع: https://charkhan.com/131519/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی